Tisk

Jak studium probíhá?

                     

Studium je rozděleno do 3 semestrů. I. a II. semestr je rozdělen po 5 modulů. Tyto moduly jsou zakončeny úspěšnou klasifikací seminární práce zpracované studentem, na téma z daného modulu. Závěrečný III. semestr studia je vyhrazen psaní závěrečné disertační práce, která má povahu samostatného projektu, a na jejíž sepsání má student 2 měsíce. V tomto III. semestru je tedy aktivita studenta koncentrována na sepsání poznatků nabytých nebo utříděných během studia. K formálně-správnému zpracování závěrečné disertační práce dopomáhá studentům kurz (modul) „Metodologie závěrečné práce, vyučovaný ve III. semestru. Výstupem tohoto modulu není odevzdání seminární práce.

Celková doba studia tak dosahuje délky 1 roku, uváděno je též 12-14 měsíců, podle toho, jak rychle se studentovi podaří sepsat závěrečnou práci na úrovni, kterou považuje za dostatečnou pro její následnou úspěšnou obhajobu před zkušební komisí.

Závěrečná profesní zkouška

Po splnění shora uvedených studijních povinností, tedy po úspěšném absolvování 10 modulů, které jsou zakončeny zpracováním a úspěšnou klasifikací seminární práce, a odevzdáním disertační práce a jejím kladným hodnocením ze strany oponenta disertační práce, je stanoven termín závěrečné profesní zkoušky. Z toho jsou u většiny programů 4 moduly povinně dané, a 5. modul v každém z prvních dvou semestrů je tzv. povinně volitelný, tzn. student je povinen jej absolvovat, ale může si jej vybrat z více volitelných modulů.

Po vypracování závěrečné disertační práce následuje její obhajoba a závěrečná profesní zkouška. Student tedy během studia neskládá ústní zkoušky z jednotlivých modulů, ale zpracovává seminární práce, které jsou klasifikovány příslušným lektorem.

Je nutné se fyzicky zúčastnit výuky a jsou tematická setkání povinná?

Tematická setkání nejsou povinná a to z důvodu toho, že po podání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku obdrží student přístup do studentské sekce na našich internetových stránkách a to mu umožní studovat online. Ve studentské sekci jsou k dispozici všechny materiály potřebné ke studiu (studenti zde naleznou sylaby k jednotlivým modulům, prezentace a kritéria pro odevzdání seminárních prací). Seminární práce se odevzdávají výhradně přes internetové rozhraní. Po absolvování tematického setkání k příslušnému modulu mají studenti 30 dní na odevzdání seminární práce (v případě, že student není na tematickém setkání fyzicky přítomen, platí pro odevzdání seminární práce 30 dní od vypsaného termínu tematického setkání). Nicméně s ohledem na kvalitu tematických setkání, možnosti seznámení se s lektorem a dalšími studenty naší instituce vřele doporučujeme se tematických setkání účastnit.

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání se konají v prostorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. na adrese Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Rozvrh tematických setkání obdrží studenti měsíc před zahájením studia. Týden před konáním tematických setkání je studijním oddělením zasíláno avízo s přehledem plánované výuky jednotlivých modulů. Výuka probíhá v sobotu, v neděli a výjimečně v pátek, záleží na stanoveném rozvrhu každého z programů.

 Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Každý student obdrží po podpisu smlouvy o studiu a úhradě celého nebo části poplatku za studium osobní přístupové údaje do studentské sekce. Zde jsou studentům k dispozici všechny materiály potřebné ke studiu (studenti zde naleznou sylaby k jednotlivým modulům, prezentace a kritéria pro odevzdání seminárních prací). Seminární práce se odevzdávají výhradně přes internetové rozhraní a jsou prostřednictvím automatizovaného systému doručeny lektorovi příslušného modulu ke klasifikaci. Po vložení klasifikace seminární práce lektorem, bude studentovi zasláno avízo na e-mail.

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Seminární práce (ve zkratce SP) se předkládá v českém nebo slovenském jazyce a u programů MBA, LL.M., MSc. a MPA musí být vypracována v rozsahu minimálně 10 až max. 16 normostran textu. Je vyhotovena jednostranně. Do rozsahu SP se nezapočítává poznámkový aparát, seznam literatury, obrazové a jiné přílohy či titulní strana. Titulní strana obsahuje titul, jméno a příjmení studenta a lektora, název vzdělávacího programu, označení studijního cyklu, název modulu, název seminární práce a datum vytvoření. SP musí dále obsahovat logo Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Centra profesních studií (CPS), které je jeho interní platformou pro všechna studia postgraduálních programů BBA, MBA, LL.M., MSc., MPA a DBA. Šablony seminárních prací jsou k dispozici ve studentské sekci, stejně jako všeobecné studijní podmínky, kde jsou stanoveny podrobnější informace ke zpracování seminárních prací. 

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá v českém jazyce. Seminární práce i závěrečnou disertační práci je možno psát v českém nebo slovenském jazyce. Výjimkou jsou programy MBA Business Development a LLM International commercial law, kde výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce.

Jak je to s literaturou ke studiu?

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s. disponuje vlastní knihovnou, kde si studenti mohou zapůjčit vybranou literaturu. Standardní doba vypůjčených knih je maximálně 1 měsíc. Seznam literatury, která je v knihovně k dispozici, může být zaslán na základě požadavku studenta na jeho e-mail. Služby knihovny jsou pro studenty našich programů zdarma.

Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Podmínkou pro přijetí ke studiu MBALL.M.MSc. a MPA programu je sice vysokoškolské vzdělání, ale to může být nahrazeno praxí v oboru. Pokud tedy student neabsolvoval vysokou školu, musí při podání přihlášky doložit dostatečnou praxi v řídící či manažerské pozici. Praxe je dokládána na základě profesního životopisu a doložené praxe od stávajícího zaměstnavatele, kde je uvedeno na jaké pozici a v jakém časovém rozmezí žadatel o studium působí či v minulosti působil. Požadované dokumenty se zasílají prostřednictvím e-mailové adresy cps@ustavprava.cz ke schválení a případnému rozhodnutí o přijetí.

Jak probíhá závěrečná profesní zkouška?

Cílem závěrečné zkoušky je prověřit, zda student dané problematice rozumí a zda je schopen získané vědomosti uplatnit v praxi. Závěrečnou profesní zkoušku student absolvuje spolu s obhajobou disertační práce. Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí a studenti mají předem k dispozici 3 okruhy otázek k závěrečné zkoušce. Z každého okruhu poté student odpoví na jednu otázku. Zkouška zpravidla trvá cca 45-60 minut včetně obhajoby závěrečné disertační práce, na kterou je vyhrazeno cca 15-20minut.

Jsou tituly naší instituce mezinárodně uznávané?

Rozhodnutí ohledně nostrifikace záleží na konkrétní firmě či instituci a na legislativě dané země, každopádně např. titul MBA se v zahraniční manažerské praxi běžně používá. Jedná se o profesní vzdělání, osvědčující získání špičkových manažerských dovedností a předpokladů pro rychlý postup v manažerské kariéře. V praxi jsou obecně postgraduální tituly uznávány. Vedle diplomu Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obdrží úspěšný absolvent studia také diplom od International Education Society (IES), který jej opravňuje k užívání titulu po celém světě a je jeho formální certifikací.

Jaké jsou možnost přerušení studia?

Studenti mohou ze závažných pracovních či osobních důvodů podat žádost o přerušení studia, a to až na 12 měsíců. Po uplynutí této doby mají možnost ve studiu pokračovat. Žádost o přerušení je možno podat prostřednictvím e-mailové adresy cps@ustavprava.cz. Součástí žádosti je i uvedení požadované doby, na kterou má být studium přerušeno, včetně uvedení důvodu přerušení studia. Žádost následně přezkoumá poradní komise ředitele Ústavu složená z členů správní rady, a pokud jsou splněny formální předpoklady jejího podání, ředitel Ústavu žádosti vyhoví. 

Jaké jsou možnost přeřazení do jiného programu?

Výhodou studia je i možnost přeřazení studenta na jeho žádost do jiného studijního programu s možností uznání všech absolvovaných modulů, které jsou současně vyučovány v programu, do kterého chce student přestoupit nebo s nimi obsahově souvisí.

Jakým způsobem lze financovat studium?

Při podání přihlášky si mají studenti možnost zvolit počet splátek za studium. Studium lze uhradit buď jednorázově v plné výši, nebo ve dvou až ve čtyřech splátkách podle volby uchazeče o studium. V případě zájmu uchazeče je možné zajistit úvěrové financování celého studia prostřednictvím našeho partnera z bankovního sektoru (ČSOB).

Může hradit studium i zaměstnavatel?

Studium na naší škole je z účetního hlediska považováno za daňově uznatelnou položku, kterou může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. Pro zaměstnance se jedná o příjem, který je podle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. To je jedna z dalších výhod studia našich programů.

Pokud si nevíte rady s podáním přihlášky a nejste si stále jisti, zda je vybraný program pro Vás ten pravý, obraťte se na nás.

Kontaktujte nás telefonicky na +420 608 579 570 nebo na bezplatnou Zelenou linku 800 208 008, či na e-mail cps@ustavprava.cz. Rádi Vám poradíme.

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 13. 6. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X