Tisk

Executive DBA (Doctor of Business Administration)

O studiu  
Programy DBA  
Cena studia, přihláška

Programy DBA

Pro jarní běh studia, který začíná v dubnu 2018, nabízí Ústav práva a právní vědy posluchačům v oblasti manažerských disciplín exkluzivní program Executive DBA, tedy nejvyšší formu profesního vzdělávání, a to celkem ve 3 specializacích. Program DBA je vyhledávaný zejména těmi zájemci, kteří mají vysokoškolské vzdělání nebo titul MBA a chtějí ve svém profesním vzdělání a manažerské kariéře dosáhnout absolutního vrcholu završením doktorandského studia. Program DBA na Ústavu práva a právní vědy je studován kombinovanou formou, zahrnující individuální tematická setkání z každého předmětu s lektory a samostudium prostřednictvím interní studentské sekce, v níž jsou pro Vás dostupné studijní materiály. Obdržíte rovněž základní literaturu ke studiu a po úspěšném absolvování studia i mezinárodní certifikát IES od společnosti International Education Society. Teoretický základ psaní odborné disertační práce získají doktorandi studiem předmětů vědecko-teoretického modulu, kterými procházejí v průběhu studia, zakončeného obhajobou disertační práce před zkušební komisí. Součástí studia je publikace odborných článků ze strany doktoranda, jejímž cílem je prokázat schopnost formulace problému a jeho vyřešení na nejvyšší úrovni.

98%

absolventů studium doporučuje

Prohlédněte si reference našich absolventů. Ústav práva získal výborné hodnocení a certifikát Kvalitní firma.

91%

absolventů získalo lepší pracovní uplatnění

9 z 10 absolventům pomohou získané znalosti a dovednosti k lepšímu pracovnímu uplatnění na trhu práce.

98%

absolventů bylo spokojeno s lektory

Náš lektorský tým je sestaven z respektovaných odborníků z velkých tuzemských i nadnárodních společností.    

Výhody studia Executive DBA (Doctor of Business Administration)

 • Cena od 119.000 Kč bez DPH
 • Zkušení lektoři z praxe
 • Získáte diplom DBA a mezinárodní certifikát IES
 • Délka studia pouze 12-14 měsíců, možnost studia distančně
 • Další výhody studia zde

Všechny reference

Reference ke studiu Executive DBA (Doctor of Business Administration)

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.
Sales Director On Trade
absolvent programu MBA Leadership
a DBA Management

„Absolvoval jsem na Ústavu program MBA Leadership, dále pak doktorské studium a mohu říci, že jsem byl s oběma programy, jejich zacílením, obsahem i kvalitou maximálně spokojený a studium mohu vřele doporučit všem středním i vrcholovým manažerům. Studium na Ústavu mi přineslo nový pohled na řízení a Leadership, a to díky osobním diskusím se zajímavými kolegy z jiných oborů a s lektory.“

 

Komu je tento program určen?

Profesní vzdělávací programy DBA se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Jsou určeny pro členy managementu společností nebo úřadů, pro podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy. Program se nazývá „Executive“, protože dalším podmínkou je minimálně 5-letá praxe v řídících manažerských pozicích.

Studium je určeno zejména absolventům magisterských studijních programů vysokých škol, zejména studia magisterského a inženýrského typu (Mgr., Ing.), a dále pak absolventům profesních studií MBA, LL.M., MPA a MSc., s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici. Studium DBA je finální nadstavbou  a faktickým vrcholem profesního vzdělávání.

 

O studiu  
Programy DBA  
Cena studia, přihláška

O studiu Executive DBA (Doctor of Business Administration)

Výuka je intenzivní a studium trvá 14-18 měsíců podle časových možností studenta, na žádost studenta je možné dobu studiu prodloužit. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 modulů. Studium je rozloženo na 3 semestry po čtyřech předmětech. V rámci semestru se konají z každého předmětu tematická setkání v rozsahu 3x 90 minut, účast na nich však není povinná. Doktorand se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, a samostudiem na základě podkladů dostupných ve studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého předmětu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou. Součástí studia je publikace odborných článků ze strany doktoranda, jejímž cílem je prokázat schopnost formulace problému a jeho vyřešení na nejvyšší úrovni.  

Program nabízíme v těchto modifikacích:

O programu DBA

Program je poskytován distančně v českém jazyce a v několika specializacích podle volby doktoranda. Po ukončení programu získá absolvent diplom DBA. Pokud již absolvent disponuje diplomem, na jehož základě je oprávněn k užívání titulu MBA, a to ať již získaným po studiu u Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. nebo u jiné instituce, je oprávněn používat oba tituly kumulovaně (ve zkratkách MBA, DBA) za jménem.

Individuální režim studia

Každý doktorand si může zvolit individuální režim studia i odevzdání jednotlivých seminárních prací. Doporučujeme pak každému doktorandovi navštívit i tematická setkání s lektory. Počet tematických setkání je stanoven pevně pro každý semestr studia a zahrnuje předměty teoretické části a části specializační. Tematické setkání je zaměřeno na prohloubení teoretických znalostí a rozvoji publikační činnosti doktoranda. Jakožto program manažerského profesního vzdělávání však nezůstává pouze u teorie, ale je ve své specializační části zaměřen výrazně na implementaci teorie do praxe.

Obsah programu DBA

Program Executive DBA je rozdělen do dvou částí: první je vědecko-teoretická, která je shodná pro všechny účastníky, a druhá je označena jako část specializační (praktická). Doktorand zde má možnost volby specializace, v rámci které absolvuje 8 předmětů. První 4 části vědecko-teoretického bloku se věnují metodologii psaní vědecké práce a jsou přípravou pro práci disertační. Nedílnou součástí programu DBA je publikační činnost, jejíž rozsah je stanoven ve Všeobecných studijních podmínkách.

Jak probíhá výuka

Výuka probíhá v českém jazyce formou interaktivních tematických setkání, na kterých se lektoři, špičky ve svých oborech, věnují teoretickým i praktickým otázkám hlavních oblastí managementu a leadershipu a probírají konkrétní praktické situace. V průběhu studia je doktorand povinen se zúčastnit alespoň 6 odborných tematických setkání (z celkového počtu 12), které se za semestr konají v délce trvání 90 min.). Jedná se o 2-3 soustředění za semestr systémem pátek–sobota nebo sobota-neděle podle rozvrhu, který doktorand obdrží.

Seminární práce

Každý modul doktorand ukončuje postupovou zkouškou, která se skládá z písemné postupové seminární práce. Postupová seminární práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 12 normostran textu a maximálně 16 normostran textu a musí obsahovat závěrečné shrnutí v českém a anglickém jazyce (tzv. „Summary“).

Ukončení studia

Studium se ukončuje sepsáním disertační práce, její obhajobou a závěrečnou zkouškou. Disertační práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 80 normostran textu a maximálně 120 normostran textu a závěrečné shrnutí práce v českém a anglickém jazyce.

Závěrečná zkouška je jednodenní v rozsahu nejvýše dvou hodin a sestává z obhajoby disertační práce a ústního přezkoušení v celkovém rozsahu studia vzdělávacího programu. Závěrečnou zkouškou se prověřují vědomosti a znalosti doktoranda a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. Doktorandovi jsou během ústního přezkoušení položeny tři otázky s možností položit doplňující otázku v případě, kdy to bude nezbytné pro rozhodnutí zkušební komise, zda doktorand vyhověl či nevyhověl. Smyslem a účelem obhajoby disertační práce je umožnit doktorandovi ústně prezentovat svoji disertační práci, objasnit její cíle a závěry a obhájit je před zkušební komisí.

Publikační činnost

Nedílnou součástí postgraduálního vzdělávacího programu DBA  je díky jeho nadstavbové a vědecké povaze publikační činnost. Doktorand je v průběhu studia povinen publikovat minimálně 4 odborné články v tištěných nebo elektronických odborných médiích. Odborné texty musí být zaměřeny na studovaný obor a vztahovat se k některému z modulů, které jsou součástí studovaného oboru.

 

O studiu  
Programy DBA  
Cena studia, přihláška

Přihláška ke studiu Executive DBA (Doctor of Business Administration) – zvýhodněná cena pouze do 31. 5. 2018

STUDIUM NA SPLÁTKY

149 000 Kč
bez DPH

 • 4 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

NYNÍ AKCE

129 000 Kč
bez DPH

 • 1 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

STUDIUM VE DVOU

119 000 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Certifikát IES
PŘIHLÁSIT

Podmínky přijetí

Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu vysokých škol, nebo také studium inženýrského typu, či absolvované postgraduální studium MBA či LL. M. a také manažerská praxe.

Podmínky získání slevy

Slevu ze studia získáte, pokud do 31. 5. 2018 uhradíte cenu za studium jednorázovou platbou. Pokud chcete studovat ve splátkách, činí cena studia 149.000,- Kč bez DPH. Možno dohodnout až 4 splátky za studium. Více informací najdete v odkazech Poplatky za studium Financování studia .
Součástí akce programů DBA, je i akce Studium ve dvou. Celková cena za STUDIUM VE DVOU na jednoho studenta činí 119.000 Kč bez DPH, což je za studium, které není pouze online, ale kde se osobně setkáváte s „živými“ lektory, na českém i zahraničním trhu nejlepší cena. Podmínkou je uhradit studium maximálně ve 2 splátkách.

O studiu  
Programy DBA  
Cena studia, přihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 13. 6. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X